Wu Lei: Từ La Liga đến Si A, tôi không có ý nghĩa về khoảng cách.Gần đây, nó thực sự rất nghèo.

Wu Lei: Từ La Liga đến Si A, tôi không có cảm giác khác biệt.Gần đây, nó thực sự rất nghèo..hai năm qua, từ